چارت

 

888محمود حیاتی

شماره تماس :۰۹۱۵۳۰۹۵۰۱۰    ****    سمت : ریاست شرکت

154شادی شایسته پور

شماره تماس : ۰۹۱۵۳۰۹۱۶۰۷   ****   سمت : مدیر داخلی شرکت

img_5162امیرحسین حیاتی

شماره تماس :۰۹۱۵۳۰۹۳۴۷۵    ****   سمت : مدیر سایت

889الهه عباسی

شماره تماس :۰۹۱۵۳۰۹۹۹۴۵   ****    سمت : کارشناس فروش

 

132حسین فتحی

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۰۰۵۷    ****    سمت : کارمند حسابداری

656سمیه بازقندی

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۵۲۷۷    ****    سمت : کارمند حسابداری

پرویز دهقان

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۵۱۴۲    ****    سمت : کارمند انبار

 

 

787لیدا مناف زاده

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۲۷۲۴    ****    سمت : کارمند خانه عطر